Power Vrouw Dilyana

Dilyana leerde ik kennen tijdens het powerontbijt van Lucinda Douglas op internationale vrouwendag 8 maart 2016. Dilyana vertelde kort aan de groep hoe ze Lucinda had leren kennen en wat ze in het dagelijks leven doet. Dit was leuk om te horen, maar er was nog niet direct een ‘klik. Ik sprak ook op die ochtend en dit sprak Dilyana aan. Zij zocht contact met mij via Linkedin en we raakten daar aan de praat. We besloten dat het verstandiger was om onder het genot van een kop thee of koffie verder te gaan. Tijdens deze ochtend hadden we een fascinerend gesprek over hoe we in het leven staan, waar we mee bezig zijn en waarom dit zo zinvol is. Niet alleen voor onszelf, maar ook de wereld om ons heen. Terug naar huis dacht ik, dit is een echte PowerVrouw.

Dilyana Simons is Business & Personal Development Accelerator. Haar website

Power-Vrouw| Monumenten-fotograaf-Léontine-van-Geffen-Lamers

 

Waarom koos je voor deze locatie?
Deze ruimte is in mijn eigen huis. Het concept van thuis zijn houdt mij bezig. Misschien komt dit omdat ik oorspronkelijk uit een ander land, Bulgarije, kom. Ik kwam hier 10 jaar geleden voor mijn grote liefde. Het land, de mensen en de cultuur zijn erbij gekomen, als een ‘package deal’ die ik heb omarmd. Ik vraag mij al die jaren af, wat is ‘thuis’? Onlangs heb ik ontdekt dat thuis geen locatie is voor mij, maar een gevoel, een emotie. Ik ben thuis als ik aan het coachen, het schrijven ben of een intrigerend gesprek heb met iemand anders. Dit gevoel kan eigenlijk overal ontstaan.

Deze plek is mijn inspiratieruimte. Ik ontvang hier mensen voor mijn coaching sessies en schrijf er mijn artikelen. Ik verken de wereld buiten en tegelijkertijd kijk ik naar binnen.

Waarom koos je voor dit lied, wat doet het met je? 
In 2012, een jaar met veel ups en downs, attendeerde een collega mij op dit lied. Hij schreef dat het voelde alsof het voor mij geschreven was. Hij zei letterlijk (ik heb deze notitie nog steeds!): “Je geeft kracht, perspectief en richting en stopt niet totdat je impact hebt bereikt. Als je mensen op hoog-management niveau stil kan krijgen met je uitspraken en je ideeën, moet je echt je stem laten horen ook buiten de zakelijke context. Maar om dat te kunnen doen, moet je eerst zelf inzien dat wat je doet bijzonder waardevol is. De rest heb je al.”
Het nummer geeft mij lef als ik stilsta of mij afvraag wat ik toevoeg in mijn werk en persoonlijk leven. Ik heb heel sterk de behoefte om iets werkelijks en unieks toe te voegen in de wereld. Dit nummer brengt mij in een soort rebelse flow. Het geeft me kracht, inspiratie, durf om door te gaan. Om mijn boodschap over te brengen.

Wat is je boodschap? 
Mijn boodschap is: ‘jij bepaalt’. Het is aan jou te beslissen en te bepalen hoe jij je leven leeft en wie je wilt zijn. Ondanks de omstandigheden heb je 99% van de tijd een keuze. Je mag stil zijn, maar je mag ook je verhaal vertellen.

Wat is kracht voor jou? 
Het vermogen om niemand te hoeven pleasen. Als je niet bezig bent met ‘ben ik aantrekkelijk genoeg, interessant genoeg, aardig genoeg’. Als je geen bevestiging of toestemming van buitenaf zoekt om te zijn wie en wat je wil zijn. Op het moment dat ik dit deed, ging er een wereld voor mij open. Dit voelt elke dag nog steeds heel krachtig en bevrijdend.

Wat bewonder ik aan Dilyana
Wat ik bewonder aan Dilyana is haar rebelse en positieve houding. Ze gaat daarbij makkelijk het gesprek aan met vreemden. Daar waar ik bij nieuwe mensen vaak wat aftastend ben, is zij gelijk heel open. Ze schuwt geen moeilijke vragen en laat zichzelf zien. Ze durft de confrontatie aan te gaan. Niet omdat ze wil confronteren, maar omdat ze nieuwsgierig is naar de medemens en vragen durft te stellen. Een veelzijdige vrouw, mooi!

Voor wie Emeli Sandé, “Read All About It” niet kent: 

Aanmelden nieuwsbrief Powervrouwen

 

———————————————————————————————————————————

Englisch version:

I met Dilyana at the Business Power Breakfast organized by Lucinda Douglas on the 8th March 2016, International Woman’s Day. She shortly introduced herself to the group, explaining how she had met Lucinda and what she does for a living. It was nice to hear a bit of her story but I didn’t feel there wasn’t an immediate connection between us just yet. That same morning, I also got the chance to speak to the group of participants about what I do and what my current projects focus on. My story had intrigued Dilyana and shortly afterwards she contacted me through LinkedIn. After exchanging a few messages, we decided that it would be a good idea to continue our interaction over a cup of tea or coffee. Our meet-up turned into a fascinating conversation about who we are, where we stand in life, what we do and why we believe it to be meaningful. Not only to ourselves but to the world around us as well. On my way home I thought, this is a real PowerWoman.

Dilyana Simons is Business & Personal Development Accelerator  Her website

Why did you choose this location?

This space is actually in my own home. I’ve been intensely fascinated with the concept of ‘feeling at home’ for a while. It is probably related to the fact that I come from another country, Bulgaria. I chose to move to the Netherlands 10 years ago because of my great love for a Dutch man. The country, the people, the language and the culture came as a package deal that I embraced. All this time I kept asking myself where ‘home’ really was. Somewhere along the way, I’ve discovered that home for me has less to do with a location and everything to do with a feeling, an emotion. I feel home when I’m coaching, writing or having a deep conversation with another person. This feeling is not location-bound and can occur anywhere.

You could say that this is my inspiration space. It’s where I receive people for my coaching sessions and where I write my poems and articles. I explore the world outside and, at the same time, I look inside.

 Why did you choose for this song, what does it mean to you?

In 2012, a particularly turbulent year for me, a colleague e-mailed me a link to this song. He pointed out that he felt as if the song was written for me. He said literally (and I still have his note!): “You empower others, you offer perspective and a direction and you do not stop until you’ve achieved impact. As you are capable of getting high-level management executives listen to your statements and ideas, you should really make sure that your voice is heard outside the business world too. And to be able to do that, you first need to become fully aware that what you do is incredibly meaningful. Everything else that’s needed, you already have.’

This song gives me courage when I feel I’m stuck or when I ask myself if what I do as a person and a professional is of true value. I have this incredibly strong need to add something unique, refreshing and new to what’s already out there. The melody of the song brings me in a state of rebellious flow. It gives me strength, inspiration and ‘the guts’ to go on. To share my message.

 What is your message?

My message is: ‘You Decide’. It’s up to you to decide how you wish to live your life and who you wish to be(come). Regardless of the circumstances, 99% of the time you do have a choice. You may decide to stay silent or you may just as well own your story and share your truth.

 What does ‘power’ mean to you?

The ability to not have to please anyone. When you’re not busy anymore with ‘am I attractive enough, interesting enough, likable enough’. When you stop asking for permission and looking for confirmation from outside to be who you are and who you want to become. The moment I chose to stop doing all that, a whole new world opened to me. And that feeling of a newly discovered freedom and power has not left me ever since.

What I admire in Dilyana

What I admire in Dilyana is her rebellious and positive mindset. This allows her to easily approach strangers and start a conversation with them. In situations where I’d probably tentatively scan the environment first, she is immediately open to interacting with others. She isn’t afraid of asking tough questions en let others see what she stands for. She dares to confront people, not for the sake of the confrontation itself, but because she is curious about who they are and have the potential to be. A versatile woman! Wonderful!